Algemene voorwaarden voor gebruik van de site

.: Algemene Voorwaarden :.

Algemeen

Op bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en een account aanmaakt. Zijn er een of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden, breek dan het bezoek aan deze Website direct af.

Het bezoeken van deze Website en het inloggen daarop, impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1: Definities

1.1 (hierna; SNV): Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te E-Commerce Park Vredenberg, Unit 23, Willemstad, Curaçao.

1.2 Gebruiker: de persoon die deze Website bezoekt.

1.3 Website: een medium voor de presentatie van informatie via het internet in het bijzonder de Website met de domeinnaam livefreya.com.

1.4 Content: de inhoud van de Website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en videobeelden, geplaatst en voor eigen rekening en risico geëxploiteerd door derden (c.q. Performer).

1.5 Performer: persoon die via de Website diensten aan de Gebruiker aanbiedt.

1.6 Account: de persoonlijke registratie van de Gebruiker bij SNV.

1.7 Virtuele tegoed: het geld dat de Gebruiker uitsluitend via de Website kan aanwenden om diensten te kunnen afnemen van de Performer. Met het Virtuele tegoed kunnen alleen betalingen bij SNV worden verricht.

Artikel 2: Algemene voorwaarden en werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen SNV en de Gebruiker.

2.2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op geldende wetten en verdragsbepalingen, behalve op regels van dwingend recht in de betreffende wetten en/of verdragen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website van SNV.

2.4 Waar onderdelen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3: Opzet Website

3.1 Deze Website is door SNV opgezet om Performers in staat te stellen hun diensten tegen betaling aan Gebruikers te kunnen aanbieden. Indien de Gebruiker gebruik maakt van diensten van de Performer gaat de Gebruiker een overeenkomst aan met de Performer. Tussen SNV en Gebruikers komt ook geen overeenkomst tot stand tot levering van diensten door de Performers.

Artikel 4: Registratie

4.1 Ten tijde van de registratie dient de Gebruiker de leeftijd te hebben bereikt van 18 jaren of een zodanige leeftijd die de meerderjarigheid laat intreden volgens de wetgeving van het land waar de Gebruiker zich bevindt.

4.2 De Gebruiker dient het registratieproces volledig te doorlopen. De Gebruiker dient bij zijn registratie de opgevraagde informatie naar volledigheid, actualiteit en waarheid te verstrekken.

4.3 Bij veranderingen in de verstrekte informatie dient de Gebruiker SNV hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

4.4 In het geval SNV het vermoeden heeft of daadwerkelijk wetenschap heeft van het feit dat de Gebruiker onjuiste gegevens heeft verstrekt danwel de gegevens niet heeft aangepast in het geval er zich veranderingen hebben voorgedaan, is SNV gerechtigd om de Gebruiker geen toegang meer te verlenen tot de Website.

Artikel 5: Account

5.1 Het account is voor strikt persoonlijk gebruik en kan niet worden overgedragen aan derden.

5.2 De Gebruiker vrijwaart SNV van alle aansprakelijkheid die er uit hoofde van deze voorwaarden zou kunnen ontstaan.

Artikel 6: Wachtwoord en gebruikersnaam

6.1 Het wachtwoord en de gebruikersnaam zijn strikt persoonlijk en mogen daarom niet aan derden worden overgedragen.

6.2 Het is verboden om het wachtwoord en de gebruikersnaam ter beschikking te stellen aan derden zodat deze onbevoegd kunnen inloggen. De Gebruiker dient de grootst mogelijke mate van zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van het wachtwoord zodat het wachtwoord niet verloren gaat of bekend wordt.

6.3 SNV is niet aansprakelijk voor verlies of het bekend worden van het wachtwoord, waardoor derden toegang hebben tot het account van de Gebruiker. Gebruiker is in dit geval aansprakelijk voor de door SNV geleden schade. Tevens worden de kosten van het onbevoegde gebruik van het account in rekening gebracht bij de oorspronkelijke Gebruiker.

6.4. Bij vermoeden van misbruik dient de Gebruiker SNV onverwijld te informeren.

6.5. SNV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van dit artikel.

Artikel 7: Gebruik Website

7.1 De computer van de Gebruiker dient op een zodanige wijze te zijn geïnstalleerd dat kinderen geen toegang hebben tot de Website.

7.2 Het staat de Gebruiker niet vrij om persoonlijke informatie, zoals naam en contactgegevens, door te geven aan Performers of andere op de Website aanwezige gebruikers.

7.3 Het staat de Gebruiker niet vrij om een valse identiteit aan te nemen.

7.4 Het is Gebruiker verboden (seksuele) handelingen te verrichten die indruisen tegen wetgeving, de openbare orde en/of de goede zeden van het land waar de Gebruiker zich ten tijde van het gebruik van de Website bevindt.

7.5 Het is Gebruiker verboden de Performer onheus te bejegenen, aan te zetten tot prostitutie, te bedreigen, af te persen en/of uit te schelden of (andere) handelingen te verrichten die in strijd zijn met het geldende recht.

7.6 Het is Gebruiker verboden de Performer aan te zetten tot seks met minderjarigen, seks met dieren, SM te bedrijven, tot plasseks, tot zelfverminking, tot bondage en/of aan te zetten tot handelingen die ingaan tegen enige wetsbepalingen van het land waar de Gebruiker zich ten tijde van het gebruik van de Website bevindt.

7.7 Het staat de Gebruiker niet vrij om de webcambeelden via welke media dan ook door te zenden aan derden. Het is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik (niet voor groepen mensen).

Artikel 8: Technische eisen aan computer

8.1 Om van alle onderdelen van de Website goed gebruik te kunnen maken dient de Gebruiker te beschikken over een computer die geschikt is voor internet, een webcam, breedband internetverbinding en de laatste versie(s) van de benodigde software.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, rustende op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij SNV en/of diens juridisch gemachtigde(n).

9.2 Niets van deze Website mag zonder schriftelijke toestemming van ASNV worden verveelvoudigd.

9.3 Voor zover Gebruiker teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan SNV toestuurt of op de Website achterlaat, verleent Gebruiker SNV een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie op voornoemde materialen en vrijwaart Gebruiker SNV en/of haar juridisch gemachtigde(n) voor aanspraken van derden.

Artikel 10: Tarieven en vergoedingen

10.1 Voor de dienst die de Performer verleent aan de Gebruiker is de Gebruiker een vastgesteld tarief per minuut verschuldigd. Dit tarief staat vermeld op het profiel van de Performer.

10.2 Gebruiker en de Performer kunnen een vergoeding overeenkomen voor aanvullende diensten.

10.3 Het is slechts mogelijk om diensten af te nemen van Performers voor zover het Virtuele tegoed op het account dat toelaat. Een Virtueel tegoed kan worden verkregen door betaling door de Gebruiker op de Website aangegeven wijze.

10.4 Een aangekocht tegoed is 24 maanden. Er zal nimmer aan de Gebruiker restitutie plaatsvinden van een niet aangewend Virtueel tegoed.

Artikel 11: Betaling

11.1 Voor de betaling van bovengenoemde tarieven en vergoedingen dient Gebruiker via het bestelproces op de Website op een door SNV aangegeven wijze een Virtueel tegoed te kopen voor zijn of haar Account.

11.2 Met dit Virtuele tegoed kan de Gebruiker alleen bij SNV betalingen verrichten.

11.3 Dit Virtuele tegoed kan niet aan derden worden overgedragen of anderszins worden aangewend door bijvoorbeeld het aankopen van diensten of goederen bij andere partijen.

v11.4 Een betaling van de Gebruiker aan SNV leidt tot een bevrijdende betaling van hetgeen de Gebruiker verschuldigd is aan de Performer.

Artikel 12: Wijzigen van de algemene voorwaarden

12.1 SNV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen/bij te werken/te wijzigen of meer volledig te maken. De Gebruiker zal hier van op de hoogte worden gesteld en tevens de mogelijkheid krijgen om zijn Account bij SNV op te zeggen.

12.2 SNV wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 SNV spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen, te onderhouden en waar nodig aan te passen, alles om de toegangverlening te maximaliseren, en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

13.2 Gebruiker kan SNV niet aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van SNV, behoudens in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SNV. Eveneens is SNV niet aansprakelijk voor problemen die kunnen ontstaan aan het computersysteem van de Gebruiker als gevolg van virussen, trojanhorses, spyware en/of pogingen door derden om zich toegang te verschaffen tot het computersysteem van de Gebruiker.

13.3 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de diensten die de Performer jegens de Gebruiker verricht. De vergoeding voor de dienst van de Performer die SNV van Gebruiker heeft ontvangen kan daarom nimmer van SNV worden teruggevorderd doch dit dient door Gebruiker rechtsreeks met Performer worden besproken.

13.4 Gebruiker kan SNV niet aansprakelijk stellen voor materiële en immateriële schade (psychische schade) veroorzaakt door Performer jegens Gebruiker.

Artikel 14: Duur en beëindiging Account

14.1 Uw account wordt aangegaan, tot wederopzegging, voor onbepaalde tijd.

14.2 Bij overtreding van een van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen heeft SNV het recht om de account van de Gebruiker te verwijderen en hem geen toegang meer te verlenen tot de Website. Het Virtuele tegoed zal niet door SNV worden terugbetaald.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 In het geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en de Engelstalige versie van deze voorwaarden, zal onderhavige versie (de Nederlandse) prevaleren.

15.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.3 Geschillen die ontstaan uit hoofde van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de Website zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens regels van competentie die dwingend een andere rechter c.q. rechtbank bevoegd verklaren.

Contact

.:: Regels van Gebruik ::.

De toegang tot de Internet site livefreya.com betekent de volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden voor gebruik zonder voorbehoud.

Regels

De toegang tot livefreya.com is uitsluitend toegestaan voor personen die meerderjarig zijn volgens de wetgeving van hun land.
livefreya.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de beelden van de webcams uitgezonden op de site.
De beelden en welke inhoud dan ook van de webcams van deze site zijn het eigendom en de verantwoording van de auteur van de betreffende webcam, leden van de site.
Houd er rekening mee dat de inhoud en de beelden van de webcams actuele momentopnames zijn.
Indien u denkt dat de mogelijkheid bestaat dat u gechoqueerd raakt door het zien ervan raden wij u aan niet meer naar de webcams te kijken .
U garandeert dat u deze site niet doorgeeft aan minderjarige personen.
U bezoekt de site in privésfeer en zal geen enkele organisatie hierbij betrekken.
U verklaart om de uitgever van deze site op geen enkele juridische wijze aan te klagen of te vervolgen .
U garandeert dat u er alles aan zult doen met de nodige huidige technische middelen tot blokkade om te voorkomen dat minderjarigen die uw computer gebruiken op de Internet site kunnen komen.
U verklaart dat de gegevens die u verstrekt binnen en op de dialoog site exact en van goede aard zijn.
U verklaart dat u geen persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, e-mailadressen, MSN, ICQ of Yahoo ID's of een ander persoonlijke adresgegevens zult meedelen of andere middelen zult gebruiken die u zouden toestaan om direct contact met modellen en andere gebruikers tijdens de chat op te nemen.
U verklaart om geen kopieën te maken van de internetsite LIVEFREYA of van de inhoud van de webcam om door te zenden aan derden.
U verbindt zich voornamelijk ertoe om geen valse identiteit te creëren van dien aard dat het derden in de vergissing brengt aangaande de identiteit van de afzender of de oorsprong van het bericht .

U bent verantwoordelijk voor uw mededelingen die u doet via en op deze site en u verbiedt uzelf om zich aan een van de volgende activiteiten te wijden:

  • Het verspreiden van informatie op of via deze site die van lasterlijke, vervalsende en obscéne aard zijn, prostitutie, zoofilie, pedofilie of, in het algemeen, alle ongeoorloofde informatie in strijd met de goede gewoonten en wettelijk verboden .
  • Het gebruik maken van de dialoog site voor dreigen, afpersen of schelden of in het algemeen alles wat in overtreding is met de rechten t.o.v. derden.

U verplicht zich ertoe dat de inhoud van uw berichten op geen enkele manier in tegenspraak is met:

  • de rechten van derden (voornamelijk de rechten van intellectueel of industrieel eigendom zoals merken, tekeningen, modelen, artiesten, octrooi, kennis van zaken enz.).
  • de wetten en de regelgevingen geldend in uw land van woonplaats.
  • geen virussen bevat, routines of programma's die een schade aan de personen of hun goederen kunnen verrichten.

Als u lastig gevallen werd of getuige bent van de niet-naleving van de hierboven beoogde verplichtingen, danken wij u om ons te informeren en te schrijven, op het volgende adres:webmaster@livefreya.com.

Iedere gebruiker die de regels van dit reglement niet respecteert zal per direct geschorst worden zonder mogelijkheid tot reclamatie bij livefreya.com en zijn account zal worden opgeheven zonder mogelijkheid tot terugbetaling.
Door te klikken op de knoop [ ik aanvaard ], wordt u toegelaten tot livefreya.comen verklaart u livefreya.com te gebruiken volgens de algemene voorwaarden en alle condities te respecteren evenals de hieruit voortvloeiende regelgevingen.
U bent geheel verantwoordelijkheid over de inhoud/informatie die u produceert en meedeelt aan derden. livefreya.com neemt uitsluitend de rol op zich van een passief technische transmetteur voor de distributie en de transmissie van uw gegevens op de internetsite.
In geen enkel geval kan.livefreya.com als verantwoordelijke worden gehouden voor de inhoud van de uitgedeelde en overgebrachte berichten.
De transmissie van elke vorm van niet gevraagde berichten die geïnterpreteerd kunnen worden als een publiciteit folder is verboden, evenals het verzenden van berichten die door een verdelingslijst worden gecreëerd, waarom de ontvanger niet specifiek heeft gevraagd om in voor te komen.

Door op deze toegangsknop te klikken, verklaar ik dat ik meerderjarig ben en dat ik de algemene voorwaarden & het reglement van LIVEFREYA heb gelezen en hiermee akkoord ga.

usenfrnldeesitit icrarta

Cookie Policy - Privacybeleid